Algemene voorwaarden Next Chapter

 

INLEIDING

 

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Next Chapter en haar klanten, onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

 

Aanvaarding van deze Voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. Als een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden zouden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. De partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

 

DIENSTVERLENING & AANSPRAKELIJKHEID

Tenzij anders overeengekomen zijn al onze verbintenissen middelenverbintenissen. Hoewel Next Chapter zijn diensten naar best inzicht en vermogen zal presteren en/of leveren, biedt Next Chapter geen enkele garantie met betrekking tot het resultaat. De concrete inhoud van de dienstverlening/opdracht kan vastgelegd worden via een of meerdere afzonderlijke overeenkomsten tussen Next Chapter en de klant.

Next Chapter verbindt er zich louter toe om zich te zullen inspannen een bepaald resultaat te halen. Dit resultaat is evenwel niet gegarandeerd. Wel dient Next Chapter de inspanningen te leveren die van een normaal bedachtzaam en voorzichtig persoon kunnen worden verwacht. Wanneer het resultaat niet wordt gehaald, volstaat dit op zich niet opdat Next Chapter aansprakelijk zou zijn. Het is aan de Klant om het bewijs te leveren dat Next Chapter niet de inspanningen heeft geleverd die van een redelijke en professionele partij kunnen worden verwacht.

Next Chapter kan slechts aangesproken worden voor zijn opzettelijke fout, noch voor enige nalatigheid in hoofde van een influencer. Next Chapter zal enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de Next Chapter gesloten overeenkomsten opgemen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. Next Chapter is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, winstderving of verlies van cliënteel. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door Next Chapter steeds beperkt tot het bedrag dat door Next Chapter voor de opdracht in kwestie werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van bedrog of fraude.

 

Klanten hebben twee revisierondes met betrekking tot de content die door Next Chapter (of de influencers) in het kader van de opdracht gemaakt wordt. Deze controlemogelijkheid geldt echter niet voor zogenaamde barterdeals.

 

Eventueel protest omtrent de (kwaliteit) van de geleverde diensten, moet onverwijld en binnen de 8 dagen na het leveren van de diensten gemeld worden aan Next Chapter. Betaling van de facturen staat gelijk met de aanvaarding van de daarin opgenomen en gefactureerde diensten.

 

OFFERTES

De door Next Chapter gehanteerde prijzen kunnen regelmatig worden geüpdatet. Voor de laatst geldende rate card dient de klant steeds een offerte op te vragen. Op eerder gecommuniceerde tarieven kan de klant geen rechten claimen.

Alle offertes van Next Chapter zijn gebaseerd op de informatie die door de klant wordt afgeleverd. De klant staat ervoor in dat hij naar best vermogen alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft verstrekt. De klant bezorgt Next Chapter tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

De door Next Chapter gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Next Chapter is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de klant schriftelijk en binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders werd aangegeven of overeengekomen. Next Chapter heeft het recht om het aanbod binnen 3 werkdagen na het aanvaarden hiervan door de klant alsnog te herroepen.

De prijzen in de genoemde offertes zijn steeds exclusief btw, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders schriftelijk werd aangegeven of overeengekomen.

Als de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Next Chapter er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Next Chapter anders aangeeft.

Bij mondelinge (of telefonische) wijzigingen in de opdracht door de klant, zonder schriftelijke bevestiging, komt het risico van de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de klant. Eventuele extra kosten, verbonden aan de door de klant mondeling of schriftelijk doorgegeven wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht, zijn volledig ten laste van de klant.

 

BETALING

Het bedrag van de facturen is steeds betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij dit schriftelijk anders werd overeengekomen, in de door Next Chapter aangeduide valuta en aangegeven wijze.

Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum. Bij gebrek aan aan reactie binnen voormelde periode wordt de klant geacht in te stemmen met de facturatie, en kan deze er niet meer op terugkomen.

Bij gebreke aan tijdige betaling zal van rechtswege, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest verschuldigd op de openstaande bedragen van 1% per maand vanaf de factuurdatum, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de openstaande bedragen verschuldigd, met een minimum van 150,00 euro per factuur.

 

In geval van niet-tijdige betaling behoudt Next Chapter zich het recht voor de werken onmiddellijk stop te zetten tot betaling van alle openstaande schulden.

 

Alle hieruit voorvloeiende kosten zijn ten laste van de klant.

 

WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

 

De klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door de klant tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Next Chapter de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van de klant. Next Chapter mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij de Klant in rekening brengen.

VERBREKING OVEREENKOMST

Als de klant een verplichting zoals opgenomen in de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk nakomt, heeft Next Chapter het recht alle tussen de klant en Next Chapter gesloten overeenkomsten op te schorten tot zolang de klant aan alle verplichtingen heeft voldaan, dan wel deze overeenkomsten zonder voorafgaande ingebrekestelling te verbreken wegens wanprestatie, zonder enig recht op schadevergoeding of restitutie van de klant.

In voorkomend geval is de klant van rechtswege, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest verschuldigd op de openstaande bedragen van 1% per maand vanaf de factuurdatum, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de openstaande bedragen verschuldigd, met een minimum van 150,00 euro per factuur.

In geval van vereffening, faillissement, staking van betaling of onder toepassing van de wetgeving op de continuïteit van de ondernemingen van de klant is Next Chapter gerechtigd om met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling alle openstaande vorderingen onmiddellijk op te eisen, alsook de overeenkomst te schorsen en/of te beëindigen tot de betaling van alle uitstaande bedragen of vergoedingen.

Als de klant de overeenkomst voortijdig beëindigt, heeft de klant in geen geval recht op terugbetaling van het reeds betaalde gedeelte. Bij beëindiging van de overeenkomst door de klant is deze eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 100,00 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van Next Chapter om de werkelijk (hogere) schade te verhalen.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

 

Next Chapter behoudt een copyright en alle andere intellectuele eigendomsrechten op alles wat Next Chapter ontwikkelt, voor of tijdens haar opdracht, inclusief op haar systemen, methodologieën, software en haar know-how.

 

CONFIDENTIALITEIT

 

De partijen erkennen dat zij in het kader van de uitvoering van hun overeenkomst kennis zullen krijgen van vertrouwelijke informatie. Zij verbinden zich ertoe om deze vertrouwelijke informatie enkel te gebruiken voor de goede uitvoering van deze overeenkomst, haar geheim te houden en niet te onthullen aan enige derde partij.

 

PRIVACY & PUBLICITEIT

 

Next Chapter heeft voor de verwerking van persoonsgegevens een specifieke Privacy Policy opgesteld waarvan de tekst integraal is na te lezen op de website van Next Chapter.

 

De klant bevestigt kennis te hebben van de Privacy Policy en akkoord te gaan met de inhoud hiervan door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

 

In de mate waarin nodig, gaat de klant ermee akkoord dat Next Chapter persoonlijke gegevens van haar vertegenwoordigers, werknemers en bestuurders mag gebruiken voor het verlenen van haar diensten. De klant garandeert dat hij de toestemming heeft bekomen van de personen van wie de persoongegevens worden verwerkt.

 

Next Chapter is bevoegd haar dienstverlening aan de klant via de media of anderszins aan het publiek of aan derden bekend te maken. Next Chapter kan steeds melding maken van het feit wie haar klanten zijn, zonder op de inhoud van de werkzaamheden in te gaan.

TOEPASSELIJK RECHT

Alle betwistingen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge.